SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW:

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:
  • w formie pisemnej na adres:
  • Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
    ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice
  • pocztą elektroniczną na adres email: biuro@kolejowy.katowice.pl
  • telefoniczne pod numerem telefonu: 32 605 35 24

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego skargę oraz opis treści sprawy.

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PACJENCI PRZYJMOWANI Są:
w środy w godz.12:00-14:00 przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjenta.
Korespondencja przychodząca do Szpitala, odnotowywana jest w rejestrze poczty przychodzącej przez Pracownika Kancelarii Ogólnej, następnie jest dekretowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych / stanowisk celem dalszego załatwienia spraw. Sprawy można załatwiać w formie pisemnej lub ustnej. Załatwianie spraw w formie ustnej stosowane jest w sytuacji, gdy przemawia za tym interes strony (np. stronie zależy na szybkości, gdy chodzi o drobną sprawę), a przepis prawny nie stoi na przeszkodzie. Z rozmowy w razie konieczności sporządzana jest notatka zawierającą informację o tym komu daną informację zakomunikowano, datę i podpis osoby załatwiającej.

Dane kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy
w Katowicach - s.p.z.o.z.
Katowice-Ligota, ul. Panewnicka 65
tel. +48 32 605 35 00, fax: +48 32 605 35 08

e-mail: sekretariat@kolejowy.katowice.pl

Zobacz na mapie

Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS 0000102533
NIP: 634-23-05-444
REGON: 276267686